Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Obchodní podmínky

  • Domů
  • Obchodní podmínky

§ 1
Všeobecná ustanovení

(1) Tyto Obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.rajstavitelu.cz, provozovaném Janem Volencem, fyzickou osobu podnikající na základě živnostenského oprávnění, s místem podnikání Librantice 87, 503 46 Librantice, IČ:74426826 (dále jen jako „prodávající“).
(2) Tyto Obchodní podmínky upravují některé vztahy před uzavřením smlouvy a také jsou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím na jedné straně a spotřebitelem (kupujícím) na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Veškeré dohody, k nimž mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s prováděním dodávek zboží dochází, musí být učiněny písemnou formou. Za písemnou formu se považují elektronické prostředky umožňující zachycení obsahu právního úkonu, zejména internet, email apod.

§2
Základní pojmy

(1) Poptávka je úkon učiněný spotřebitelem či kupujícím podnikatelem za účelem navázání kontaktu s prodávajícím ohledně poptávaného materiálu, jeho množství, ceny a dalších skutečností rozhodných pro uzavření smlouvy. Poptávka se uskutečňuje vložením poptávaného zboží do košíku nebo poptávkového formuláře a zasláním prodávajícímu za účelem vypracování nabídky spotřebiteli či kupujícímu. Vložená poptávka je nezávazná a nezavazuje spotřebitele (kupujícího podnikatele) ani prodávajícího k jejímu uskutečnění.
(2) Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
(3) Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
(4) Podnikatel, je osoba jednající při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Na tuto skutečnost je podnikatel povinen prodejce upozornit.
(5) Pokud není v Obchodních podmínkách stanoveno jinak, je pojmem „kupující“ myšlen jak Spotřebitel, tak i Podnikatel.

§ 3
Poptávka, určení kupní ceny

(1) Kupující odesláním zboží do košíku poptává uvedené množství za uvedenou cenu, případně může doplnit v návrhu poptávanou cenu a další skutečnosti rozhodné pro případné uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy se prodávající a kupující dohodnou na podstatných náležitostech kupní smlouvy (materiál, množství, cena apod.). Nabídka prodávajícího na internetových stránkách je nezávazná, a jedná se o výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude při kalkulaci ceny kupujícímu kalkulována cena zveřejněná v době učiněné poptávky na druh a množství zboží.
(2) Prodávající po obdržení nezávazné poptávky od kupujícího navrhne nabídku včetně možného termínu dodání.
(3) Odsouhlasení zaslané nabídky prodávajícím může kupující odsouhlasit telefonicky či sms zprávou či ústně. Ústní (i telefonické) objednávky kupujícího platí pouze tehdy, budou-li kupujícím neprodleně písemně potvrzeny mailem, či jiným prostředkem umožňující zachytit písemnou formu.
(4) Kupní cena za zboží se určí dle cen platných v den zaslání poptávky, které jsou stanoveny v příslušných cenících prodávajícího nebo v písemných nabídkách prodávajícího, s vymezením termínu dodání (není-li stanoveno jinak). V cenách je zahrnuto i standardní zabalení zboží.
(5) Předložené vzorky a informace slouží jen k přibližnému popisu jakosti a provedení zboží. Zboží může být dodáno v jiném obalu, než je zobrazeno na stránkách www.rajstavitelu.cz .

§ 4
Platební podmínky

(1) Nebylo-li písemně dohodnuto jinak, hradí se kupní cena bankovním převodem na číslo účtu: předčíslí 670100 – 2207634851/6210 (mBank) a to vždy před dodáním zboží. Může být dohodnut i jiný způsob zaplacení, pokud se na něm strany dohodnou. Po obdržení platby dodá prodávající objednané množství kupujícímu v dohodnutou dobu, popřípadě bezodkladně po obdržení platby za objednané zboží. Pokud nedojde k platbě do 14 dnů od vzniku smlouvy, považuje se objednávka (smlouva) za nezávaznou (rozvazovací podmínka). Pokud dojde ze strany kupujícího k prodlení s platbou v okamžiku dodání zboží, má prodávající právo na náhradu škody tím způsobenou, zejména na úhradu nákladů spojených s doručením zboží kupujícímu a zpět.

§ 5
Výhrada vlastnictví

(1) Vlastnictví k prodávaným věcem přechází na kupujícího až po zaplacení celkové kupní ceny.

§ 6
Dodávky, prodlení a nemožnost plnění

(1) Prodávající kupujcímu písemně potvrdí termín dodání zboží po zaplacení zálohové faktury do druhého dne. Předpokladem dodržení termínu je obdržení platby za zboží před tímto datem. V případě neobdržení platby za zboží, se uplatní rozvazovací podmínka v § 4. Povinnost dodat zboží se považuje za splněnou předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
(2) Prodávající je povinen dodávané zboží zabalit způsobem obvyklým pro konkrétní druh zboží. V případě pochybností o obvyklosti zabalení platí za dohodnuté, že způsob zabalení stanoví prodávající.
(3) Dodávky prodávajícího jsou prováděny s výhradou, že nenastane žádná z okolností způsobujících nemožnost plnění. Vyvstane-li některá z těchto okolností a stane-li se tím včasné dodání zboží nemožným, prodlužuje se dodací lhůta přiměřeně. Stane-li se dodání zboží v důsledku výskytu některé z okolností způsobující nemožnost plnění zcela nebo zčásti nemožným, kupní smlouva se ruší a strany se vypořádají dle zásad o navrácení bezdůvodného obohacení
(4) Je-li prodávající v prodlení s plněním, je podnikatel oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží teprve po uplynutí písemně stanovené přiměřené dodatečné lhůty.
(5) Vyložení zboží se zavazuje zajistit kupující na určeném místě, a to na svoje náklady a zároveň se zavazuje také nést veškeré náklady související s prodlením při vykládce způsobených jeho jednáním (nevhodný, nepřipravený terén apod.), pokud nebylo sjednáno složení zboží hydraulickou rukou.
(6) Palety na zpět vykupujeme po dohodě s kupujícím.

§ 7
Právo na odstoupení od smlouvy

(1) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
(2) Nejedná-li se o případ uvedený v čl. (1) či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@rajstavitelu.cz.
(3) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. (2) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu.
(4) V případě odstoupení od smlouvy dle čl. (2) obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím (převod zdarma). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
(5) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
(6) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

§ 8
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 1 roku ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů:
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely plnění z obchodního vztahu a zasílání obchodních sdělení.
Prohlášení správce:
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
§ 9
Uplatňování nároků z vad

(1) Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho předání. Odchylky realizované dodávky zboží od potvrzené objednávky, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady je kupující povinen zaznamenat spolu s řidičem, který dodávku doručil, do přepravních dokladů provázejících dodávku zboží při předání zboží a zjištěnou neshodu písemně nejpozději do 7 dnů od prohlídky zboží nebo poté, co měla být prohlídka provedena (viz větu první), oznámit prodávajícímu (tím není dotčen § 616 občanského zákoníku spotřebitele). Výskyt vad musí být oznamován písemně s uvedením druhu a rozsahu vad na adresu prodejce. Pro urychlení reklamačního řízení je vhodné zaslat fotodokumentaci vad na obchod@rajstavitelu.cz .
(2) V případě uplatnění odpovědnosti za vady zboží podnikatelem se užijí ustanovení obchodního zákoníku.
(3) V případě uplatnění oprávněných nároků z vad zboží spotřebitelem dodá prodávající náhradní zboží nebo provede opravu. V případě neodstranitelné vady má kupující právo požadovat snížení kupní ceny nebo od příslušné smlouvy o dodávce zboží odstoupit. Na zboží je poskytována zákonná záruční doba.
(4) Kupující není oprávněn uplatnit nárok z vad zboží, jež vznikly nevhodným zacházením nebo skladováním zboží po okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží. Za vadu zboží se také nepovažují odchylky ve velikosti materiálu (zboží), pokud jsou v normě stanovené výrobcem materiálu.

Závěrečná ustanovení
§ 9

(1) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
(2) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2016.