Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Obchodní podmínky

 • Domů
 • Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://www.rajstavitelu.cz/

 1. Kontaktní údaje
 • Jan Volenec
 • sídlo: Librantice 87 (dále jen „adresa sídla“),
 • IČO: 744 26 826,
 • DIČ: CZ8608053333,
 • Telefon: 775 693 393
 • E-mail: obchod@rajstavitelu.cz
 1. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) podnikatelského subjektu Jan Volenec, IČO: 744 26 826 (dále jen „Rajstavitelu.cz“ nebo „my“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Rajstavitelu.cz a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://www.rajstavitelu.cz/, (dále jen „webová stránka“).
 2. Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře s námi kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná.
 3. Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku. Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná. Pro rozlišení mezi spotřebitelem a podnikatelem se řídíme zásadou, že pro zákazníka, který v objednávce uvede své IČO, DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.
 4. Odesláním objednávky nebo jiné poptávky (tlačítko „odeslat objednávku” nebo „odeslat poptávku“) potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.
 5. Jan Volenec je plátcem DPH.
 1. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY
 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Všechny fotografie i videa na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.
 3. Námi nabízené zboží a služby na webové stránce internetového obchodu Rajstavitelu.cz a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží nebo služby.

 

 1. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY
 1. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet:
  1. u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, nebo
  2. u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:
  1. o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  3. o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;
  4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  5. o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.
 3. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy zajistí spotřebitel přepravu tohoto zboží sám a nese náklady za zpětné zaslání nebo vrácení zboží.
 5. Zaslání zboží zpět probíhá odesláním zboží na adresu určenou prodejcem pro vrácení zboží.
 6. Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit.
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů po doručení odstoupení od kupní smlouvy ve prospěch Rajstavitelu.cz. Pokud spotřebitel zvolí jiný druh dopravy, než je námi nabízený nejlevnější druh dopravy, má spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy nárok pouze na vrácení nákladů dodání zboží ve výši, která odpovídá námi nabízeného nejlevnějšího druhu dopravy.
 8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Rajstavitelu.cz prostřednictvím e-mailu obchod@rajstavitelu.cz.
 9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušný rozhodce JUDr. Marcel Marčišin.
 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webu je informativního charakteru a Rajstavitelu.cz není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webová stránka obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář na webu obchodu (vkládá zboží „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, zvolí požadovaný způsob doručení objednávaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním zboží). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto Všeobecné obchodní podmínky a náležitě se seznámil s obsahem Zásad zpracování osobních údajů Rajstavitelu.cz.
 5. Před zasláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky ze strany Rajstavitelu.cz zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník je odpovědný za škodu, kterou uvedením nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.
 6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „odeslat objednávku“, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.
 8. V případě, že se jedná o typ zboží, které není běžně skladem pak takové zboží nelze zpravidla závazně objednat, ale pouze nezávazně poptat. V takovém případě je nezávazná poptávka vytvořena okamžikem stisknutí tlačítka „odeslat poptávku“ a nezavazuje spotřebitele k platbě a nás k dodání. Odesláním poptávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto Všeobecné obchodní podmínky a náležitě se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů Rajstavitelu.cz.
 9. U zboží na poptávku může být vyžadována zálohová platba, o její výši je zákazník informován zpravidla v nabídce zboží, která reaguje na nezávaznou poptávku zákazníka.
 10. Ráj stavitelů následně prověří možnosti dodání poptávaného zboží svým pracovníkem a zákazníkovi bude poptávka potvrzena na elektronickou adresu zákazníka s uvedením předpokládaného dodacího termínu, včetně sdělení výše případných dodatečných nákladů na dopravu, balení nebo povinnosti případné zálohové platby. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až odesláním objednávky ze strany zákazníka.
 11. Kupní smlouvou se zavazujeme předat zákazníkovi zakoupené zboží a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a zákazník se zavazujete zboží převzít a uhradit nám kupní cenu zboží.
 1. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY
 1. Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit následujícími způsoby:
  1. v hotovosti;
  2. bezhotovostně převodem na účet Rajstavitelu.cz;
  3. vystavením faktury.
 3. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit Rajstavitelu.cz také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uváděno, že je k dodání pouze v režimu nezávazné poptávky.
 5. V případě platby v hotovosti nebo kartou na skladě je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná při převzetí zboží do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 6. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Rajstavitelu.cz.
 7. Ráj stavitelů a zákazník si tímto sjednávají, že faktury budou zaslány elektronicky na elektronickou adresu zákazníka.
 8. Je-li u zboží uvedena dodací lhůta, má pouze informativní charakter a není pro Rajstavitelu.cz závazná.
 1. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
 1. Ráj stavitelů si vyhrazuje u zákazníků spotřebitelů vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.
 2. Pro zákazníky podnikatele si Rajstavitelu.cz vyhrazuje vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které má Rajstavitelu.cz vůči zákazníkovi.
 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO PLNĚNÍ A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ
 1. Zákazníkovi je zboží předáno na skladě Rajstavitelu.cz, anebo je zboží dodáno na zvolenou dodací adresu v České republice. Případně si zákazník po vzájemné dohodě převezme zboží u partnera Rajstavitelu.cz
 2. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetím zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.
 3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu.
 6. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle reklamačního řádu Rajstavitelu.cz a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 1. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v článku 4 těchto VOP.
 2. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy.
 3. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.
 4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
 5. V případech, kdy má zákazník v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, jsme také oprávněni kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží zákazníkem. V takovém případě vrátíme zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
 2. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží je upraveno v reklamačním řádu Rajstavitelu.cz.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou upravena v Zásadách zpracování osobních údajů.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI
 1. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato zákonná ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.
 2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
 4. Tyto VOP jsou platné od 1.5.2021 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.